Artikel 1. Toepasselijkheid
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten aangegaan bij de webwinkel van Home2Enjoy. Indien u een aanbieding accepteert of een bestelling doet houdt dat in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Home2Enjoy.2.2 Home2Enjoy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Home2Enjoy dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2. Voor verzendkosten kunt u het overzicht raadplegen op de pagina `verzendkosten` in het hoofdmenu.
3.3 Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt u een overzicht van de bestelde artikelen en de kosten hiervan, inclusief verzendkosten en inclusief BTW.
3.4 Na ontvangst van de orderbevestiging dient u het totaalbedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk te betalen. Dat kan op drie manieren, via iDEAL, Paypal of via vooruitbetaling.
3.6 Als u liever niet online betaalt kunt u tevens betalen door het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging over te maken op rekening NL18RABO010.43.59.897 t.n.v Vereijken Interieur te Best.
3.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Home2Enjoy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en verzendkosten
4.1 Wij bezorgen de artikelen gratis binnen Nederland via TNT-post als u een bestelling heeft gedaan van 75 euro of meer. Bij een bestelling onder de 75 euro bedragen berekenen wij de verzendkosten aan u door. (zie pagina verzendkosten) Na verzending krijgt u van ons een mail met het Track&Trace nummer zodat u het pakketje altijd kunt volgen.
4.2 De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze termijn geldt indien het artikel op voorraad is. Mocht door omstandigheden de levertijd langer duren dan dat u van ons gewend bent, wordt u hiervan op de hoogte gesteld met vermelding van de verwachte levertijd.
Artikelen van Arte Pura worden speciaal voor u op bestelling vervaardigd en hebben daardoor een levertijd van ca 8 weken.
4.3 Indien een artikel niet op voorraad is wordt u hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. een mail en wordt u ingelicht over de te verwachten levertijd.
4.4 Zodra uw betaling ontvangen is, wordt uw bestelling (mits voorradig) binnen 2 tot 8 werkdagen aan TNT post aangeboden ter verzending. U krijgt een bericht zodra uw bestelling verstuurd is.
4.5 Na verzending van uw bestelling hebben wij geen verdere invloed meer op de bezorging
ervan. Wij zijn geheel afhankelijk van de leveringen en diensten van TNT post. Neem in het geval van verlies/beschadiging van uw pakket contact op met Home2Enjoy (zie artikel 5).
4.6 Afleveradres
Uw aankopen vanuit de webwinkel van Home2Enjoy wordt door TNT bij u aan huis bezorgd. Alleen bestellingen met een afleveradres in Nederland worden door het plaatsen van de bestelling automatisch in behandeling genomen. Voor het afleveren van bestellingen in het buitenland gelden speciale voorwaarden en tarieven. Neem hiervoor via e-mail contact op met Home2Enjoy.
4.7 Indien uw bestelling niet door de brievenbus past, wordt deze aangeboden door TNT Post Pakketservice. In de regel bezorgt TNT Post Pakketservice uw bestelling binnen 24 uur nadat het pakket is aangeboden door Home2Enjoy. U kunt uw pakket volgen via de Track&Trace service van TNT.
4.8 Pakketten met handtekening voor ontvangst:
Als u niet thuis bent tijdens de eerste en tweede afleverpoging, dan laat de pakketchauffeur een kennisgeving achter in uw brievenbus. Na twee mislukte aanbiedpogingen wordt het pakket naar een postkantoor of TNT servicepunt bij u in de buurt gebracht. U heeft dan drie weken de tijd om het pakket op te halen. Vergeet in dat geval niet uw kennisgeving en legitimatie mee te nemen.

Artikel 5. Vervoersschade
5.1 Alle bestellingen worden door ons conform de Algemene Voorwaarden van TNT Post verzonden. Alle zendingen zullen wij als zgn. Zeker Pakket verzenden wat inhoudt dat de zending tot 500 euro verzekerd is.
5.2 Mocht u een beschadigde zending ontvangen dan verzoeken we u ons hiervan binnen 48 uur na ontvangst in kennis te stellen. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt over het retourneren van de zending en de artikelen zullen kosteloos door ons vervangen worden.
5.3 Verzuimt u ons in te lichten m.b.t. vervoersschade of doet u dit te laat dan vervalt uw recht op vervanging. Uiteraard verzoeken we u de Algemene Voorwaarden van TNT Post ook zelf zorgvuldig in acht te nemen. Indien retourzendingen beschadigd bij ons aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van TNT Post zijn verzonden, vervalt uw recht op vervanging.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Home2Enjoy verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
Vanzelfsprekend zal Home2Enjoy uw bestelling met grote zorg behandelen. Mocht u onverhoopt een product toch willen ruilen of retourneren dan gelden de onderstaande regels.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Home2Enjoy daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. U dient altijd een kopie van de pakbon/factuur toe te voegen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Home2Enjoy de keuze de desbetreffende producten tegen retour zending daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@home2enjoy.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
7.4 In verband met een snelle afhandeling verzoeken wij u in een begeleidend schrijven bij de retourzending uw bankrekeningnummer te vermelden waarop het aankoopbedrag teruggestort kan worden. Indien de verzendkosten van de zending voor rekening van Home2Enjoy kwamen worden in dit geval deze gemaakte verzendkosten van het terug te storten bedrag afgetrokken. In geval van ontbinding zullen wij binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
7.5 Conform de Wet Verkoop op Afstand mogen de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle worden gebruikt. Indien de artikelen niet in ongeschonden en niet in de originele verpakking met originele etiketten en labels bij Home2Enjoy worden afgeleverd kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Home2Enjoy behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
7.6 Artikelen van Arte Pura die speciaal voor u vervaardigd worden, kunnen wij zoals eveneens vermeld bij het artikel in onze webshop niet retour nemen.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Home2Enjoy ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Home2Enjoy gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Home2Enjoy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Klachten

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Privacy
Home2Enjoy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Home2Enjoy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Artikel 12. Conformiteit en Garantie
Home2Enjoy staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
13.1 Home2Enjoy kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschrevenin lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
13.2 Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
i. die op maat worden gemaakt, waaronder alle artikelen van Arte Pura
13.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
13.4 Kosten in geval van herroeping
a. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
b. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Contactgegevens:
Home2Enjoy
KvK nr.: 17227935
BTW nr.: NL 1416.88.063.B02
Rekeningnr.: NL18RABO010.43.59.897 t.n.v. Vereijken Interieur Best